ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden PLT TUNING
E-mail: info@plttuning.nl
Website: www.plttuning.nl

 
Artikel 1 – Definities
PLT TUNING: PLT Tuning, gevestigd te Tilburg, KvK-nummer 78180759.
Klant: degene met wie PLT TUNING een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: PLT TUNING en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens PLT TUNING.
PLT TUNING en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
PLT TUNING en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van PLT TUNING zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximaal 2 dagen geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij PLT TUNING en de Klant dit schriftelijk afspreken.
Artikel 4 – Aanvaarding 
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag PLT TUNING de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt PLT TUNING slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.
 Artikel 5 – Prijzen
PLT TUNING hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
PLT TUNING mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
PLT TUNING en de Klant spreken voor een dienstverlening door PLT TUNING een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
PLT TUNING mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
PLT TUNING moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
PLT TUNING mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
PLT TUNING zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
Een consument mag de overeenkomst met PLT TUNING ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 
Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
PLT TUNING mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.
De betalingstermijnen die PLT TUNING hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat PLT TUNING aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
PLT TUNING mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Artikel 7 – Gevolgen te late betaling 
Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag PLT TUNING de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan PLT TUNING. 
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag PLT TUNING zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van PLT TUNING op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door PLT TUNING, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.
Artikel 8 – Recht van reclame 
Wanneer de Klant in verzuim is, mag PLT TUNING het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
PLT TUNING maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan PLT TUNING, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 
Artikel 9 – Herroepingsrecht 
Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt alleen wanneer: 
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
de verzegeling nog intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s
het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen spoedreparatie betreft
het geen weddenschappen of loterijen betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het geen dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
Verder zijn uitgezonderd: 
sociale dienstverlening en gezondheidszorg
gokactiviteiten
financiële diensten
pakketreizen
passagiersvervoersdiensten
onroerende zaken 
overeenkomsten waarbij een notaris nodig is
verkoop van producten via de telefoon of via internet (koop op afstand)
overeenkomsten voor een bedrag van minder dan € 50
De bedenktijd van 14 dagen in lid 1 begint:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan aangeven dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken door een mail te retourneren aan info@plttuning.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van PLT TUNING, www.plttuning.nl, kan worden gedownload.
De consument moet het product binnen 14 dagen na het sturen van de mail in lid 3 terugsturen naar PLT TUNING. 
Stuurt de consument het product niet terug, dan vervalt zijn herroepingsrecht. 
 
Artikel 10 – Vergoeding van bezorgkosten 
Heeft de consument op tijd van zijn herroepingsrecht gebruik gemaakt en op tijd de volledige bestelling aan PLT TUNING teruggestuurd, dan zal PLT TUNING eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van PLT TUNING voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 
 
 
Artikel 11 – Herroepingsrecht 
Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
het product is gebruikt
het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding
de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s
het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
het product een los tijdschrift of losse krant is
het een spoedreparatie betreft
het weddenschappen en/of loterijen betreft
de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@plttuning.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van PLT TUNING, www.plttuning.nl.
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan PLT TUNING, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Artikel 12 – Vergoeding van bezorgkosten 
Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar PLT TUNING heeft geretourneerd, dan zal PLT TUNING eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van PLT TUNING voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
Artikel 13 – Vergoeding retourkosten 
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 
Artikel 14 – Opschortingsrecht
Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Artikel 15 – Retentierecht 
PLT TUNING kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van PLT TUNING heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan PLT TUNING.
PLT TUNING is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.
Artikel 16 – Verrekening
Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan PLT TUNING te verrekenen met een vordering op PLT TUNING.
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud 
PLT TUNING blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van PLT TUNING met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
Totdat die tijd in lid 1 kan PLT TUNING gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
Wanneer PLT TUNING gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag PLT TUNING van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.
Artikel 18 – Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij PLT TUNING, tenzij anders wordt afgesproken.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag PLT TUNING zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan PLT TUNING kan tegenwerpen.
Artikel 19 – Levertijd 
De levertijden van PLT TUNING zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan PLT TUNING door PLT TUNING schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.
De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer PLT TUNING later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer PLT TUNING niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en PLT TUNING iets anders hebben afgesproken. 
Artikel 20 – Feitelijke levering
De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.
Artikel 21 – Transportkosten 
De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en PLT TUNING schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 
Artikel 22 – Verpakking en verzending
Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij PLT TUNING niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan PLT TUNING. Doet de Klant dit niet, dan kan hij PLT TUNING niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Artikel 23 – Verzekering
De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van PLT TUNING die bij de Klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De Klant geeft op eerste verzoek van PLT TUNING de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Artikel 24 – Bewaring 
Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.
Artikel 25 – Montage en of installatie
Hoewel PLT TUNING zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
Artikel 26 – Garantie
Wanneer de Klant en PLT TUNING een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor PLT TUNING enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
De garantie geldt niet:

 • in het geval van normale slijtage
 • voor schade ontstaan door ongevallen
 • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
 • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
  Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die PLT TUNING levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 
  Artikel 27 – Uitvoering van de overeenkomst 
  PLT TUNING voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
  PLT TUNING mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
  De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
  De Klant moet ervoor zorgen dat PLT TUNING op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
  Zorgt de Klant er niet voor dat PLT TUNING tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.
  Artikel 28 – Informatieverstrekking door de Klant 
  De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan PLT TUNING.
  De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
  Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert PLT TUNING de betreffende bescheiden. 
  Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door PLT TUNING redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.
  Artikel 29 – Intellectueel eigendom 
  PLT TUNING behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. 
  De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PLT TUNING aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.
  Artikel 30 – Geheimhouding 
  De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van PLT TUNING ontvangt geheim.
  Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende PLT TUNING waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan PLT TUNING schade kan berokkenen.
  De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt. 
  De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
  De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
  Artikel 31 – Boetebeding
  Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan PLT TUNING voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
  Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
  Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
  Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
  De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 
  PLT TUNING mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.
  Artikel 32 – Vrijwaring
  De Klant vrijwaart PLT TUNING tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door PLT TUNING geleverde producten en/of diensten. 
  Artikel 33 – Klachten
  De Klant moet een door PLT TUNING geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant PLT TUNING daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
  Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming PLT TUNING hiervan op de hoogte stellen.
  De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat PLT TUNING hierop gepast kan reageren. 
  De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en PLT TUNING.
  Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat PLT TUNING andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.
  Artikel 34 – Ingebrekestelling
  De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan PLT TUNING.
  De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling PLT TUNING ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 
  Artikel 35 – Aansprakelijkheid Klant
  Wanneer PLT TUNING een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 
  Artikel 36 – Aansprakelijkheid PLT TUNING
  PLT TUNING is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  Wanneer PLT TUNING aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
  PLT TUNING is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
  Wanneer PLT TUNING aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 
  Artikel 37 – Vervaltermijn
  Elk recht van de Klant op schadevergoeding van PLT TUNING vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
  Artikel 38 – Ontbinding
  De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer PLT TUNING toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
  Is de nakoming van de verplichtingen door PLT TUNING nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat PLT TUNING in verzuim is. 
  PLT TUNING mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer PLT TUNING kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 
  Artikel 39 – Overmacht
  In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van PLT TUNING door de Klant niet aan PLT TUNING kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
  Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
 • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
 • computervirussen
 • stakingen
 • overheidsmaatregelen
 • vervoersproblemen
 • slechte weersomstandigheden
 • werkonderbrekingen
  Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor PLT TUNING 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat PLT TUNING kan nakomen. 
  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als PLT TUNING de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
  PLT TUNING hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer PLT TUNING hiervan voordeel heeft. 
  Artikel 40 – Wijziging overeenkomst 
  Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en PLT TUNING de overeenkomst aanpassen. 
  Artikel 41 – Wijziging algemene voorwaarden
  PLT TUNING mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
  Wijzigingen van ondergeschikt belang mag PLT TUNING altijd doorvoeren. 
  Ingrijpende wijzigingen zal PLT TUNING zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
  Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 
  Artikel 42 – Overgang van rechten
  De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met PLT TUNING aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van PLT TUNING. 
  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 
  Artikel 43 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
  Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat PLT TUNING bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
  Artikel 44 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en PLT TUNING is Nederlands recht van toepassing. 
  De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van PLT TUNING is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en PLT TUNING, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 23 september 2023.

Winkelwagen